S100 Motorfiets Velgenreiniger

€ 15,99

Verwijdert extreem vet en remstof als vanzelf

  • Verwijdert gecentrifugeerd en gedroogd kettingvet residuvrij
  • Verwijdert zelfs de meest hardnekkige remslijpsel
  • Snelle werking en gemakkelijke toepassing
  • Zuurvrij, veilig voor mens en materiaal
  • zeer zuinig en effectief door gelformule

Levertijd: 2-3 dagen

Wettelijke vermeldingen

WAARSCHUWING
Bevat natriummercaptoacetaat. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket van het product bij de hand. Buiten bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen. BIJ INSLIKKEN: Bel een ANTIGIFCENTRUM/arts als je je onwel voelt. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.